Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Marc’s Markiezen.


Marc’s Markiezen
Bergse Linker Rottekade 274
3056 LH Rotterdam
KvK : 24250489
BTW : NL 181290030 B01
Telefoon : 010-4202468
Internet : www.marcsmarkiezen.nl
E-mail : info@marcsmarkiezen.nl


Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Marc’s Markiezen geleverde buitenzonwering,
raamdecoratie, terrasoverkappingen en onderdelen hiervan.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten handelend onder de naam Marc’s
Markiezen zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos
toegezonden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling worden automatisch deze algemene voorwaarden van
toepassing. Marc’s Markiezen wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of
wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van
wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze
informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven, tenzij anders vermeld.
3.2 Betaling dient te geschieden a contant netto of per telebankieren, direct na montage en oplevering aan
de monteurs. Betaling bij ophalen van producten of onderdelen af fabriek, onder rembours of vooruitbetaling
contant of per bank, zonder enige korting voor contante betaling of vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Indien betaling door omstandigheden anders plaatsvindt dan vermeld in 3.2 dient betaling zonder
enige sommatie en/of aanmaning binnen 14 werkdagen na factuurdatum plaats te vinden door
overschrijving op de giro/bankrekening van opdrachtnemer.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan door ons een vertragingsrente tegen het wettelijk
maximale rentepercentage in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een
volledige maand zal worden berekend. Wanneer betaling niet plaatsvindt binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtnemer gerechtigd alle incassokosten, zowel in als
buitenrechtelijk in rekening te brengen met een minimum van vijftig euro.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te
ontbinden.
3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te
verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.


Artikel 4. Levering
4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden
aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.
4.2 De levertijd gaat in op het moment dat de verkoopbevestiging door opdrachtgever is gecontroleerd
op fouten en hij schriftelijk of per mail akkoord hierop heeft gegeven.
4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien
opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle
kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijfenvijftig euro bedragen, in rekening worden
gebracht.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen
welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. (inclusief betaling van de geleverde diensten
en of producten). Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.


Artikel 6. Intellectuele eigendommen
6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen
behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging,
openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van
opdrachtnemer.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven
opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld
geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een
direct opeisbare boete verschuldigd van € 4.500,00, onverminderd opdrachtnemer
zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 7. Reclames
7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering van het product c.q. de goederen deze grondig
te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk op de
hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van de levering c.q.
oplevering opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek
konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is
geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te
worden ondertekend.
7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke
deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in
het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is,
zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen
tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis
vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


Artikel 8. Garantie
8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende 2 jaar na leveringsdatum garantie
tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is
voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen
van vakkundige montage en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door
opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. De garantie beperkt zich ten alle
tijden uitsluitend tot het leveren van vervangende onderdelen, nadat het defecte onderdeel door
opdrachtgever is geretourneerd. Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen de
verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening van opdrachtgever.
Indien opdrachtgever niet in staat is defecte onderdelen te demonteren, te retourneren en later weer
te monteren, kan door opdrachtnemer in overleg een offerte gemaakt worden, waarbij de
montagekosten en de kosten voor eventueel benodigd klimmateriaal en/of steigers c.q. hoogwerkers
voor rekening opdrachtgever zijn.
8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed
te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of
gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde
van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen
en/of diensten.
8.4 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd beperkt de garantie zich
eveneens tot het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan
opdrachtnemer zijn geretourneerd. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet
deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen.
8.5 Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden
slechts verleend en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent,
c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven.
De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van
de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer
uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke
goederen, c.q. het kosteloos her uitvoeren van ondeugdelijk werk.
8.6 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn
behandeld en/of gemonteerd. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken,
vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken
materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik.
8.7 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de
bevestigings- of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door
opdrachtnemer te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer
gegeven adviezen of beoordelingen.
8.8 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale
slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of
niet tijdig uitgevoerd onderhoud.
8.9 Knikvouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, alsmede
wafel- of visgraatpatroon in de buurt van zomen en naden van zonweringdoek behoren tot normale
producteigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden.
8.10 Slijtgaten in markiesdoeken die ontstaan door de markies te hard en te snel op te trekken,
wat overmatige wrijving geeft tussen koorden, katrollen en het doek, vallen buiten de garantie.
Alsmede slijtgaten ontstaan in het markiesdoek van de bovenste slag die door weersinvloeden
het metselwerk raken als de markies omhoog getrokken is.
8.11 Slijtgaten in de zijkanten van het markiesdoek ontstaan doordat het doek verkeerd opvouwt
en zodoende het metselwerk raakt, vallen buiten de garantie.
8.12 Stormschade en windschade, ontstaan boven windkracht 4 Beaufort, aan markiezen en andere
zonwering die opdrachtgever heeft laten uithangen, valt buiten de garantie.
Evenals schade ontstaan door hoosbuien en/of wolkbreuken.


Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te
schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door
leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de
overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om,
naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks
zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.


Artikel 10. Uitvoering
10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder
opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
10.2 Indien door opdrachtgever is gekozen voor montage c.q. installatie door opdrachtnemer blijft
opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien
opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot
montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q.
te installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag,
welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door opdrachtgever aan
opdrachtnemer.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.